Uslovi korišćenja

Za nas je važna zaštita vaših ličnih podataka u kontekstu njihovog prikupljanja i obrade, i dok posjećujete našu internet stranicu. Vaši podaci su zaštićeni u skladu sa domaćim zakonima i međunarodnim propisima. Odredbe u nastavku sadrže izjave o prirodi prikupljenih podataka tokom vaše posjete našoj internet stranici i načinu korišćenja podataka:

1. Lične informacije
Lične informacije se na našoj internet stranici prikupljaju i obrađuju samo ako vi sami aktivno dajete te informacije, na primjer u kontekstu registracije. Indirektne lične informacije (osim IP adrese, koja, iz tehničkih razloga, mora da se čuva da biste mogli da koristite ovu uslugu) se niti čuvaju niti obrađuju.
Najnovije kodiranje i ograničenje pristupa nude optimalnu zaštitu od neovlaštenog pristupa informacijama koje se prenose ili čuvaju.

2. Korištenje i prenošenje vaših ličnih podataka
Lični podaci koje ste nam prenijeli se koriste isključivo za tehničku administraciju, za davanje odgovora na vaše upite i (pod uslovom da date svoj pristanak kada se registrujete na ovoj internet stranici) da dobijate novosti (“newsletters”), a mogu  se proslijediti dalje isključivo na osnovu zahtjeva nadležnih državnih organa odobrenih u skladu sa zakonskim uvjetima i u zakonom predviđenom postupku. Vaši lični podaci mogu se prenositi trećim licima samo uz vašu saglasnost. Imate pravo da povučete svoj pristanak u bilo kom trenutku; povlačenje pristanka važi od dana povlačenja.
Reklamne materijala i novosti slaćemo vam  na e-mail ili neki drugi elektronski način samo ako date saglasnost za to. Ukoliko želite, možete besplatno da otkažete primanje reklamnog materijala ili novosti u bilo kom trenutku, tako što ćete nam poslati dopis ili e-mail;

3.Vašepravo na informacije koje se odnose na vaše lične podatke i vaše pravo na ispravke i brisanje vaših podataka. Imate pravo da u bilo kom trenutku tražite informacije o tome koji vaši lični podaci se čuvaju, imate pravo da ispravite detalje ili da zahtijevate njihovo brisanje. U tom slučaju vas molimo da pošaljete dopis na adresu sjedišta našeg privrednog društva.

Isključenje odgovornosti

Addiko Bank a.d. ne prihvaća nikakvu odgovornost za štetu koja bi mogla nastati u vezi s ovim internet stranicama, osim ako dotična šteta proizađe iz hotimičnog ili krajnje nemarnog postupanja od strane Addiko Bank a.d. I u tom slučaju odgovornost se ograničava samo na one postupke koji su mogli pridonijeti nastanku štete. To se posebno odnosi na neprihvaćanje odgovornosti Addiko Bank a.d. za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati u vezi s neispravnom opremom ili programima koji su korisniku potrebni za pristup ovim stranicama i njihov prikaz, kao ni u vezi s nemogućnošću uspostavljanja veze s Addiko Bank a.d., osim u slučaju hotimičnog ili krajnje nemarnog postupanja Banke. Osim toga, Addiko Bank a.d. ne može prihvatiti bilo kakvu odgovornost za štetu koja bi mogla nastati zbog kašnjenja ili kvarova u prijenosu za koje sama nije nadležna.

Prijenos podataka obavlja se putem javnih telekomunikacija ili opreme bez zaštite u vlasništvu trećih osoba. Ovim se jasno isključuje odgovornost Addiko Bank a.d. za bilo kakvu štetu i/ili izmaklu dobit koju bi korisnici mogli pretrpjeti zbog kvarova u prijenosu, tehničkih pogrešaka, prekida u pružanju usluga, kašnjenja, kvarova i protupravnog djelovanja na telekomunikacije, kao i opremu u vlasništvu trećih osoba.

Addiko Bank a.d. ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu štetu do koje bi moglo doći zbog pogrešne dostave ili gubitka poštanskih pošiljki te ikakvih kvarova u prijenosu, pogrešaka, prekida, kašnjenja, propusta ili kvarova, kao i bilo zakonitog bilo protupravnog djelovanja na tehničku opremu i druge sisteme u vlasništvu Addiko Bank a.d., osim kad bi dotična šteta nastala zbog hotimičnog ili krajnje nemarnog postupanja Banke. I u tom slučaju odgovornost se ograničava samo na one postupke koji su mogli pridonijeti nastanku štete. Addiko Bank a.d. ni u kom slučaju ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izmaklu dobit.

Addiko Bank a.d. ne snosi odgovornost za pogreške koje bi mogle nastati zbog neispravnog korištenja programa od strane korisnika, kao ni zbog promjena na programu koje unese sam korisnik ili neka treća osoba.

Autorska prava

Cjelokupan sadržaj i svi dijelovi ovih internet stranica zaštićeni su autorskim pravima i predstavljaju isključivo vlasništvo Addiko Bank a.d. odnosno Addiko Group AG te kompanija koje su u njenom direktnom ili inidrektnom vlasništvu, a zaštićena su i autorska prava trećih osoba. Kompletan materijal je dostupan za pregledavanje, no prilikom bilo kakve reprodukcije u elektronskom ili pisanom obliku potrebno je kao izvor jasno navesti Addiko Bank a.d. Materijal se ne smije objavljivati bez jasnog dopuštenja Addiko Bank a.d.

Skidanjem ili kopiranjem materijala s internet stranica ne prenose se autorska, kao ni bilo kakva druga prava povezana s intelektualnim vlasništvom nad softverom i drugim materijalima. Addiko Bank a.d. zadržava sva prava (u koja, bez ograničenja, spadaju autorska prava i zaštićena imena) povezana s cjelokupnim sadržajem i svim dijelovima ovih internet stranica i svoja će prava provesti do zakonski dopuštenog maksimuma.

Garancije i upozorenja

Addiko Bank a.d. redovno provjerava i ažurira sve podatke na ovim internet stranicama. Iako se pritom postupa s najvećom mogućom pažnjom, u međuvremenu neki podaci možda mogu i da zastare. Zato se ne može garantovati za ažurnost, tačnost ni potpunost svih podataka dostupnih na ovim stranicama. To se odnosi i na sve druge internet stranice koje su dostupne putem veza (hyper linkova) s ovih stranica. Rizik za povezivanje s njima snosi isključivo sam korisnik: Addiko Bank a.d. ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj bilo koje od dotičnih stranica. Addiko Bank a.d. zadržava pravo na promjene i dopune podataka koji su dostupni na ovim stranicama. Putem ovih stranica Addiko Bank a.d. ne nudi bilo kakve savjete korisnicima, kao ni trećim osobama. Podacima i drugim sadržajem ovih stranica ne treba se služiti kao temeljem za donošenje odluka.

1. Lične informacije
Lične informacije se na našoj internet stranici prikupljaju i obrađuju samo ako vi sami aktivno dajete te informacije, na primjer u kontekstu registracije. Indirektne lične informacije (osim IP adrese, koja iz tehničkih razloga mora da se čuva da biste mogli da koristite ovu uslugu) se niti čuvaju niti obrađuju.

Najnovije kodiranje i ograničenje pristupa nude optimalnu zaštitu od neovlašćenog pristupa informacijama koje se prenose ili čuvaju.

2. Korišćenje i prenošenje vaših ličnih podataka
Lični podaci koje ste nam prenjeli se koriste isključivo za tehničku administraciju, za davanje odgovora na vaše upite, i (pod uslovom da date svoj pristanak kada se registrujete na ovoj internet stranici) da dobijate novosti (“newsletters”), a mogu da se proslijede dalje isključivo na osnovu zahtjeva nadležnih državnih organa odobrenih u skladu sa zakonskim uslovima i u zakonom predviđenom postupku. Vaši lični podaci mogu da se prenesu trećim licima samo uz vašu saglasnost. Imate pravo da povučete svoj pristanak u bilo kom trenutku; povlačenje pristanka važi od dana povlačenja.

Reklamne materijala i novosti slaćemo vam  na e-mail ili neki drugi elektronski način samo ako date saglasnost za to. Ukoliko želite, možete besplatno da otkažete primanje reklamnog materijala ili novosti u bilo kom trenutku, tako što ćete nam poslati dopis ili e-mail;

3. Vaše pravo na informacije koje se odnose na vaše lične podatke, i vaše pravo na ispravke i brisanje vaših podataka

Imate pravo da u bilo kom trenutku tražite informacije o tome koji Vaši lični podaci se čuvaju, imate pravo da ispravite detalje ili da zahtijevate njihovo brisanje. U tom slučaju vas molimo da pošaljete dopis na adresu sjedišta našeg privrednog društva.

Cookies
Tzv. „cookies“  se koriste na različitim mjestima na našoj internet stranici. „Cookies“  predstavljaju male tekstualne fajlove koji prepoznaju korisnika kada ponovo posjeti sajt. Međutim, ne čuvaju se bilo kakvi lični podaci (npr. ime ili adresa). Ovaj podatak ne može se koristiti za vašu identifikaciju. Mi koristimo „cookies“  kako bismo prilagodili svoju ponudu vašim zahtjevima i kako bismo analizirali kako se takva ponuda koristi.

Možete onemogućiti “cookies”, aktiviranjem postavke na svom pretraživaču koji vam omogućava da odbacite podešavanje svih ili pojedinih “cookies-a”.Više informacija o upravljanju “cookies” potražite na likovima https://support.google.com/chrome/answer/95647? hl=sr i https://www.google.com/intl/sr/policies/technologies/cookies/.

Web analize
Kako bismo dobili bolju statističku procjenu protoka posjetilaca na našoj internet stranici, koristimo Google Analytics. Statistika koju generiše Google Analytics ne sadrži bilo kakve lične podatke.

Pravila o “cookies” treće strane potražite na Google Analytics. Podatke o tome kako se korisnici koriste našom web stranicom,  povremeno možemo prikupljati koristeći se i drugim alatima sličnim usluzi Google Analytics (npr. Google Tag Manager i drugima). Više informacija o Google Analytics možete potražiti na linku https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs….

Više informacija u vezi Google AdWords remarketing možete potražiti na https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?hl=en&ref_topic=1626336

Društvene mreže i automatsko skidanje fotografija
Sarađujemo sa različitim društvenim mrežama. Kada koristite ovu uslugu, vaš browser se automatski povezuje sa mrežom u pitanju i prenosi vašu IP adresu i ostale informacije (kao što su „cookies“ ) ukoliko ste prethodno posjećivali predmetnu platformu. Ovakav prenos podataka izbjegavamo koliko je to moguće, sve do trenutka vaše interakcije sa nekom od platformi. Klikom na relevantni simbol (npr. Facebook logotip) vi izjavljujete da ste voljni za komunikaciju sa odabranom platformom (u ovom slučaju Facebook) i da ste saglasni da se podaci o Vama (kao što je Vaša IP adresa) prenose ovoj društvenoj mreži.

Više informacija u vezi sa Facebook retargetinga možete potražiti na https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Addiko Bank Banja Luka