Uslovi korišćenja

Pristup ovoj internet stranici i podacima sadržanim na njoj podložni su dole navedenim uslovima i odredbama:

Uslovi korišćenja

Sve informacije dostupne na ovoj internet stranici su informativnog karaktera. Informacije koje Addiko Bank a.d. Banja Luka objavljuje na ovoj internet stranici, smatraju se tačnim i pouzdanim u vrijeme njihovog unošenja.  Addiko Bank a.d. Banja Luka, može u svakom trenutku, bez prethodne najave ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na ovoj internet stranici.

Addiko Bank a.d. Banja Luka, stalno provjerava i ažurira informacije na svojoj internet stranici. Uprkos svoj brižljivosti, moguće je da su se podaci u međuvremenu promijenili. Stoga, Addiko Bank a.d. Banja Luka ne može preuzeti odgovornost za korištenje informacija sa ove internet stranice jer su one samo informativnog karaktera i ne smatra se odgovornom za eventualne posljedice koje mogu nastupiti na osnovu drugačijeg tumačenja materijala na istoj.

Za dodatne informacije, molimo vas da se obratite našem Kontakt centru na broj 051/951 000 ili posjetite našu najbližu poslovnicu.

Isključenje odgovornosti

Addiko Bank a.d. ne prihvata nikakvu odgovornost za štetu koja bi mogla nastati u vezi sa ovom internet stranicom, osim ako nastala šteta proizađe iz namjernog  ili krajnjeg postupanja sa nepažnjom od strane Addiko Bank a.d. i u tom slučaju odgovornost se ograničava samo na one postupke koji su mogli pridonijeti nastanku štete. To se posebno odnosi na neprihvaćanje odgovornosti Addiko Bank a.d. za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati u vezi s neispravnom opremom ili programima koji su korisniku potrebni za pristup ovim stranicama i njihov prikaz, kao ni u vezi s nemogućnošću uspostavljanja veze s Addiko Bank a.d., osim u slučaju namjernog ili krajnjeg postupanja sa nepažnjom Banke. Osim toga, Addiko Bank a.d. ne može prihvatiti bilo kakvu odgovornost za štetu koja bi mogla nastati zbog kašnjenja ili kvarova u prijenosu za koje sama nije nadležna.
Prijenos podataka obavlja se putem javnih telekomunikacija ili opreme bez zaštite u vlasništvu trećih osoba. Ovim se jasno isključuje odgovornost Addiko Bank a.d. za bilo kakvu štetu i/ili izmaklu dobit koju bi korisnici mogli pretrpjeti zbog kvarova u prijenosu, tehničkih grešaka, prekida u pružanju usluga, kašnjenja, kvarova i protupravnog djelovanja na telekomunikacije, kao i opremu u vlasništvu trećih osoba.
Addiko Bank a.d. ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu do koje bi moglo doći zbog pogrešne dostave ili gubitka poštanskih pošiljki te ikakvih kvarova u prijenosu, grešaka, prekida, kašnjenja, propusta ili kvarova, kao i bilo zakonitog bilo protupravnog djelovanja na tehničku opremu i druge sisteme u vlasništvu Addiko Bank a.d., osim kad bi dotična šteta nastala zbog namjernog ili krajnjeg postupanja nepažnje Banke. I u tom slučaju odgovornost se ograničava samo na one postupke, koji su mogli pridonijeti nastanku štete. Addiko Bank a.d. ni u kom slučaju ne prihvata odgovornost za bilo kakvu izmaklu dobit.
Addiko Bank a.d. ne snosi odgovornost za pogreške koje bi mogle nastati zbog neispravnog korištenja programa od strane korisnika, kao ni zbog promjena na programu koje unese sam korisnik ili neka treća osoba.

Autorska prava

Cjelokupan sadržaj i svi dijelovi ove internet stranice zaštićen je autorskim pravima i predstavljaju isključivo vlasništvo Addiko Bank a.d. odnosno Addiko Bank AG te kompanija koje su u njenom direktnom ili indirektnom vlasništvu, a zaštićena su i autorska prava trećih osoba. Kompletan materijal je dostupan za pregledavanje, no prilikom bilo kakve reprodukcije u elektronskom ili pisanom obliku potrebno je kao izvor jasno navesti Addiko Bank a.d. te se materijal ne smije objavljivati bez jasnog, pismenog dopuštenja Addiko Bank a.d.
Skidanjem ili kopiranjem materijala sa internet stranica ne prenose se autorska, kao ni bilo kakva druga prava povezana sa intelektualnim vlasništvom nad softverom i drugim materijalima. Addiko Bank a.d. zadržava sva prava (u koja, bez ograničenja, spadaju autorska prava i zaštićena imena) povezana sa cjelokupnim sadržajem i svim dijelovima ovih internet stranica i svoja će prava provesti do zakonski dopuštenog maksimuma.

Addiko Bank a.d. redovno provjerava i ažurira sve podatke na ovoj internet stranici. Iako se pritom postupa sa najvećom mogućom pažnjom, u međuvremenu neki podaci možda mogu i da zastare. Zato se ne može garantovati za ažurnost, tačnost ni potpunost svih podataka dostupnih na ovim stranicama. To se odnosi i na sve druge internet stranice koje su dostupne putem veza (hyper linkova) s ovih stranica. Rizik za povezivanje sa njima snosi isključivo sam korisnik: Addiko Bank a.d. ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj bilo koje od dotičnih stranica. Addiko Bank a.d. zadržava pravo na promjene i dopune podataka koji su dostupni na ovim stranicama. Putem ovih stranica Addiko Bank a.d. ne nudi bilo kakve savjete korisnicima, kao ni trećim osobama. Podacima i drugim sadržajem ovih stranica ne treba se služiti kao temeljem za donošenje odluka.

Za nas je važna zaštita vaših ličnih podataka u kontekstu njihovog prikupljanja i obrade, dok posjećujete našu internet stranicu. Vaši podaci su zaštićeni u skladu sa domaćim zakonima i međunarodnim propisima. Odredbe u nastavku sadrže izjave o prirodi prikupljenih podataka tokom vaše posjete našoj internet stranici i načinu korištenja podataka:

1. Lične informacije
Lične informacije se na našoj internet stranici prikupljaju i obrađuju samo ako vi sami aktivno dajete te informacije, na primjer u kontekstu registracije. Indirektne lične informacije (osim IP adrese, koja, iz tehničkih razloga, mora da se čuva da biste mogli da koristite ovu uslugu) se niti čuvaju niti obrađuju.
Najnovije kodiranje i ograničenje pristupa nude optimalnu zaštitu od neovlaštenog pristupa informacijama koje se prenose ili čuvaju.

2. Korišćenje i prenošenje vaših ličnih podataka
Lični podaci koje ste nam prenijeli se koriste isključivo za tehničku administraciju, za davanje odgovora na vaše upite i (pod uslovom da date svoj pristanak kada se registrujete na ovoj internet stranici) da dobijate novosti (“newsletters”), a mogu  se proslijediti dalje isključivo na osnovu zahtjeva nadležnih državnih organa odobrenih u skladu sa zakonskim uslovima i u zakonom predviđenom postupku. Vaši lični podaci mogu se prenositi trećim licima samo uz vašu saglasnost. Imate pravo da povučete svoj pristanak u bilo kom trenutku; povlačenje pristanka važi od dana povlačenja.
Reklamne materijala i novosti slaćemo vam  na e-mail ili neki drugi elektronski način samo ako date saglasnost za to. Ukoliko želite, možete besplatno da otkažete primanje reklamnog materijala ili novosti u bilo kom trenutku, tako što ćete nam poslati dopis ili e-mail;

3.Vašepravo na informacije koje se odnose na vaše lične podatke i vaše pravo na ispravke i brisanje vaših podataka. Imate pravo da u bilo kom trenutku tražite informacije o tome koji vaši lični podaci se čuvaju, imate pravo da ispravite detalje ili da zahtijevate njihovo brisanje. U tom slučaju vas molimo da pošaljete dopis na adresu ili na e-mail.

“Kolačić/i”

Korištenjem ove internet stranice, prihvatate korištenje HTML-cookies/kolačić/a koji se postavljaju na vaš računar i predstavljaju tekstualne datoteke koje prilikom vaše posjete internet stranici šalju nazad informacije o stranicama sa kojih ste došli na našu internet stranicu i kretanje kroz istu. Prikupljanje ovih informacija nam pomaže da bolje prepoznamo navike posjetilaca naše internet stranice, kako bismo mogli da unaprijedimo njeno funkcionisanje.

“Kolačić/e” možete onemogućiti aktiviranjem postavke na svom pretraživaču koja vam omogućava da odbacite podešavanje svih ili nekih kolačić/a. Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na http://www.allaboutcookies.org/

Stranica www.addiko-rs.ba služe se Google Analytics statistikom. Pravila o kolačićima treće strane potražite na Google Analytics. Podatke o tome  na koji način posjetioci/korisnici pretražuju našu internet stranicu, povremeno možemo prikupljati, koristeći se i drugim alatima sličnim usluzi Google Analytics (npr. Google Tag Manager i drugima). Više informacija o Google Analytics možete potražiti na linku https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs…

Stranica www.addiko-rs.ba služi se sistemom za automatizaciju marketinga (Mautic https://www.mautic.org). Kolačić/i sistema (mtc_id) koriste se za praćenje pojedinačnog posjetioca na web stranici. Omogućavaju, da bolje razumijemo ponašanje posjetilaca web stranice,  kroz korištenje web analitike.

Stranica  www.addiko-rs.ba služe se sistemom za unapređenje korisničkog iskustva (Oracle Data Management Platform  https://www.oracle.com/marketingcloud/products/data-management-platform/).  Kolačić/i sistema prikupljaju anonimne podatke o korištenju web stranica korisnika. Ovi se podaci koriste za izgradnju anonimnog profila njihovog ponašanja na mreži i onoga što ih zanima. Koristimo te informacije da bismo saznali više o interesima naših korisnika te kako bismo omogućili bolji i relevantniji marketing za naše korisnike.

Stranica www.addiko-rs.ba služi se dodatkom Zoom Analytics koji služi za unapređenje marketinga. Za te svrhe prikupljaju se sljedeći kolačići:

”_ _za_cds_” koji koji obuhvataju opšte informacije o sesiji, poput IP adrese, geografske lokacije, jezike pretraživača, vremena početka sesije itd. i koriste se za potrebe usmjeravanja kampanja

” _ _za_” koji prate ponašanje korisnika kroz više sesija poput postignutih ciljeva, kampanja koje je posjetilac stranice vidio itd. i koriste se za potrebe odlučivanja o kampanjama koje treba prikazati.

”_ _za_cd” sadržava opšte informacije o sesiji (poput ID broja sesije) i mahom se koristi za komunikaciju sa serverom.

Kako bismo dobili bolju statističku procjenu protoka posjetilaca na našoj internet stranici, koristimo Google Analytics. Statistika koju generiše Google Analytics ne sadrži bilo kakve lične podatke.

Pravila o “kolačić/ima” treće strane potražite na Google Analytics. Podatke o tome kako se posjetioci koriste našom internet stranicom,  povremeno možemo prikupljati koristeći se i drugim alatima sličnim usluzi Google Analytics (npr. Google Tag Manager i drugima). Više informacija o Google Analytics možete potražiti na linku https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs….

Više informacija u vezi Google AdWords remarketing možete potražiti na https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?hl=en&ref_topic=1626336

Sarađujemo sa različitim društvenim mrežama. Kada koristite ovu uslugu, vaš pretraživač se automatski povezuje sa mrežom u pitanju i prenosi vašu IP adresu i ostale informacije (kao što su „kolačić/i“ ) ukoliko ste prethodno posjećivali predmetnu platformu. Ovakav prijenos podataka izbjegavamo koliko je to moguće, sve do trenutka vaše interakcije sa nekom od platformi. Klikom na relevantni simbol (npr. Facebook logotip) vi izjavljujete da ste voljni za komunikaciju sa odabranom platformom (u ovom slučaju Facebook) i da ste saglasni da se podaci o vama (kao što je vaša IP adresa) prenose ovoj društvenoj mreži.

Više informacija u vezi sa Facebook retargetiranja možete potražiti na https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Addiko Bank Banja Luka