Dokumentarno poslovanje

Bankarska garancija predstavlja instrument osiguranja u izvršenju obaveze plaćanja ili izvršenju neke radnje. Predstavlja veoma čest instrument koji je u primjeni kako u domaćim tako i u inostranim transakcijama osiguranja uvoznih i izvoznih poslova. S obzirom na učestalost zahtjeva naših klijenata po ovoj vrsti dokumentarnih poslova, u mogućnosti smo Vam ponuditi sve vrste bankarskih garancija (plative, činidbene, carinske i dr.) i time pomoći da uspješno okončate svoje ugovorene obaveze.

Obračun troškova po garancijama vrši se po zvaničnoj tarifi banke:

  • Naknada za obradu garancije: 0,2% do 1,5%,jednokratno unaprijed
  • Provizija za korištenje garancije: 0,18% do 1,0%, kvartalno unaprijed

Poslovanje po bankarskim garancijama regulisano je publikacijom Jednoobrazna pravila za garancije na poziv MTK 758 (URDG 758), kojih se i Addiko Bank a.d. u svom radu pridržava.

Preuzmite i popunite online Zahtjev za izdavanje garancije

Akreditiv je najčešći i najsigurniji instrument u međunarodnoj trgovini koji istovremeno štiti interese kupca i prodavca. Kupac je siguran da će dobiti robu koju je ugovorio i po uslovima koji su postavljeni u akreditivu, a prodavac je siguran da će naplatiti robu uz uslov da istu isporuči, i prezentuje uredna otpremna dokumenta, a sve u skladu sa postavljenim akreditivnim uslovima i u ugovorenom roku.

Postoji više vrsta akreditiva koji su u primjeni i koje možete realizovati preko Addiko Bank a.d., bez obzira da li se radi o akreditivu sa odloženim plaćanjem, plaćanjem po viđenju, standby akreditivu, konfirmiranom ili nekoj drugoj vrsti akreditiva.

Obračun troškova po akreditivima vrši se po zvaničnoj tarifi banke:

  • Naknada za obradu akreditiva: od 0,5% do 1,0% (min KM 100,00), jednokratno
  • Provizija za korištenje akreditiva: od 0,2% do 1%, kvartalno unaprijed

Način poslovanja putem dokumentarnog akreditiva riješen je na međunarodnom nivou putem Jednoobraznih pravila i običaja za dokumentarne akreditive MTK 600 (UCP 600). Prilikom apliciranja za dokumentarni akreditiv potrebno je da Banci priložite i ”Nalog 1451” – Nalog za otvaranje akreditiva, koji je dostupan u slobodnoj prodaji u knjižarama.

Ovde mozete preuzeti Nalog za otvaranje dokumentarog akreditiva

Predstavlja instrument osiguranja plaćanja kod kojeg prodavac (izvoznik) dostavlja svojoj poslovnoj banci nalog da prezentovane finansijske i/ili transportne dokumente uruči kupcu (uvozniku) posredstvom poslovne banke kupca, uz tačno određene instrukcije za plaćanje i postupke koje je potrebno preuzeti u slučaju neizvršenja plaćanja.

Uobičajene instrukcije za plaćanje po inkasu:

  • D/P – “documents against payment” ili CAD – “cash against documents” – dokumente uručiti kupcu po izvršenom urednom plaćanju
  • D/A – “documents against acceptance” – dokumente uručiti kupcu po izvršenom akceptu finansijskih dokumenata

Obračun troškova po ovom poslu vrši se po zvaničnoj tarifi banke:

Dokumentarna naplata-inkaso:

  • Nostro i loro naplate: 0,25% (min. KM 100,00)

Za sve dodatne informacije u vezi sa dokumentarnim poslovanjem slobodno nas kontaktirajte.

Kontakt:

Funkcija dokumentarnog poslovanja i garancija

Aleja svetog Save 13, 78000 Banja Luka
Tel: +387 51 336 578, +387 66 810 775, +387 65 831 080, +387 65 862 302.
Faks: +387 51 336 518

trade-finance.rs.ba@addiko.com

Imate potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Otvaranje računa

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Banja Luka