Dokumentarno poslovanje

Bankarska garancija predstavlja instrument osiguranja u izvršenju obaveze plaćanja ili izvršenju neke radnje. Predstavlja veoma čest instrument koji je u primjeni kako u domaćim tako i u inostranim transakcijama osiguranja uvoznih i izvoznih poslova. S obzirom na učestalost zahtjeva naših klijenata po ovoj vrsti dokumentarnih poslova, u mogućnosti smo Vam ponuditi sve vrste bankarskih garancija (plative, činidbene, carinske i dr.) i time pomoći da uspješno okončate svoje ugovorene obaveze.

Obračun troškova po garancijama vrši se po zvaničnoj tarifi banke:

  • Naknada za obradu garancije: 0,2% do 1,5%,jednokratno unaprijed
  • Provizija za korištenje garancije: 0,18% do 1,0%, kvartalno unaprijed

Poslovanje po bankarskim garancijama regulisano je publikacijom Jednoobrazna pravila za garancije na poziv MTK 758 (URDG 758), kojih se i Addiko Bank a.d. u svom radu pridržava.

Preuzmite i popunite online Zahtjev za izdavanje garancije

Akreditiv je najčešći i najsigurniji instrument u međunarodnoj trgovini koji istovremeno štiti interese kupca i prodavca. Kupac je siguran da će dobiti robu koju je ugovorio i po uslovima koji su postavljeni u akreditivu, a prodavac je siguran da će naplatiti robu uz uslov da istu isporuči, i prezentuje uredna otpremna dokumenta, a sve u skladu sa postavljenim akreditivnim uslovima i u ugovorenom roku.

Postoji više vrsta akreditiva koji su u primjeni i koje možete realizovati preko Addiko Bank a.d., bez obzira da li se radi o akreditivu sa odloženim plaćanjem, plaćanjem po viđenju, standby akreditivu, konfirmiranom ili nekoj drugoj vrsti akreditiva.

Obračun troškova po akreditivima vrši se po zvaničnoj tarifi banke:

  • Naknada za obradu akreditiva: od 0,5% do 1,0% (min KM 100,00), jednokratno
  • Provizija za korištenje akreditiva: od 0,2% do 1%, kvartalno unaprijed

Način poslovanja putem dokumentarnog akreditiva riješen je na međunarodnom nivou putem Jednoobraznih pravila i običaja za dokumentarne akreditive MTK 600 (UCP 600). Prilikom apliciranja za dokumentarni akreditiv potrebno je da Banci priložite i ”Nalog 1451” – Nalog za otvaranje akreditiva, koji je dostupan u slobodnoj prodaji u knjižarama.

Ovde mozete preuzeti Nalog za otvaranje dokumentarog akreditiva

Predstavlja instrument osiguranja plaćanja kod kojeg prodavac (izvoznik) dostavlja svojoj poslovnoj banci nalog da prezentovane finansijske i/ili transportne dokumente uruči kupcu (uvozniku) posredstvom poslovne banke kupca, uz tačno određene instrukcije za plaćanje i postupke koje je potrebno preuzeti u slučaju neizvršenja plaćanja.

Uobičajene instrukcije za plaćanje po inkasu:

  • D/P – “documents against payment” ili CAD – “cash against documents” – dokumente uručiti kupcu po izvršenom urednom plaćanju
  • D/A – “documents against acceptance” – dokumente uručiti kupcu po izvršenom akceptu finansijskih dokumenata

Obračun troškova po ovom poslu vrši se po zvaničnoj tarifi banke:

  • Nostro i loro naplate: 0,25% (min. KM 50,00)

Za sve dodatne informacije u vezi sa dokumentarnim poslovanjem slobodno nas kontaktirajte.

Kontakt:

Funkcija dokumentarnog poslovanja i garancija
Aleja svetog Save 13, 78000 Banja Luka
Tel: +387 65 582 353, +387 65 947 345, +387 66 810 775, +387 51 336 578
Faks: +387 51 336 518

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Imate potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Otvaranje računa

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Banja Luka