Terminska kupoprodaja deviza

Forward poslovi – terminska kupoprodaja deviza

Šta su forward poslovi (terminska kupoprodaja deviza)?
To su poslovi pri kojima se ugovara kupovina ili prodaja deviza po fiksnom, tržišnom kursu koji važi na dan ugovaranja transakcije, dok će se sam čin kupovine ili prodaje deviza izvršiti na ugovoreni dan u budućnosti (po tržišnom kursu koji je važio na dan ugovaranja posla).

  • Forward ugovor klijentu garantuje fiksni kurs na dan ugovaranja transakcije, za kupovinu ili prodaju deviza budućnosti.
  • Služi kao zaštita od valutnog rizika, tj. promjena kursa na tržištu deviza.
  • Ugovorena transakcija se izvršava na dogovoreni dan u budućnosti, bez obzira na kurs koji tada bude važio.
  • Potrebno je imati otvoren KM i devizni račun u Addiko Bank a.d.
  • Depozit u evrima, koji služi kao instrument osiguranja i čija visina zavisi od dužine roka na koji se ugovaraju forward poslovi

Za sve informacije o terminskoj kupovini/prodaji kontaktirajte Odjel riznice na broj tel. 051/336-624

Važne napomene:

  • Terminski kurs ne predstavlja prognozu kursa u budućnosti
  • Protuvrijednost za terminsku kupoprodaju je isključivo u evrima (kurs EUR/KM je fiksan i iznosi 1,95583)

Imate potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Otvaranje računa

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Banja Luka