Otvaranje i vođenje računa za velika preduzeća

Potrebna dokumentacija

Za otvaranje računa domaćih preduzeća (rezidenata)

Obrasci banke koje treba popuniti prilikom otvaranja računa domaćih preduzeća

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa nerezidenata (stranih pravnih lica)

Obrasci banke koje treba popuniti prilikom otvaranja nerezidentnih računa

Kompletna dokumentacija mora biti formalno ispravna što znači da sve fotokopije moraju biti ovjerene od nadležne institucije i ovjera istih ne može biti starija od 3 mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva za otvaranje računa. Za priložene isprave koje ne sadrže prebivalište potrebno je priložiti fotokopiju potvrde o prebivalištu.

Imate potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Otvaranje računa

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Banja Luka