Uprava

Upravu Addiko Bank a.d. čine:

Mario Ivanković, predsjednik Uprave

4547 S

Nadzorni odbor:

  1. Hans-Hermann Anton Lotter, predsjednik
  2. Biljana Rabitsch, zamjenik predsjednika
  3. Meliha Povlakić, član
  4. Razvan Munteanu, član
  5. Damir Karamehmedović, član

Interni revizor Banke: Srđan Lamešić

Akcionari sa 5% ili više akcija sa glasačkim
pravima: Addiko Group  AG

Boštjan Pečenko, član Uprave

4897 S

Odbor za reviziju:

  1. Đorđe Lazović, predsjednik
  2. Jelena Mažuranić, član
  3. Siniša Radonjić, član

Žaklina Dimitrijević, član Uprave

Fotografija

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Upoznajte nas

Naša Uprava

Finansijski izvještaji

Addiko Bank Banja Luka