Addiko program „Pozovite prijatelje“

Koristite proizvode i usluge Addiko banke?

Pozovite svoje prijatelje, porodicu i komšije da ugovore Addiko paket računa, uz prijem plate na Addiko tekući račun,

a vas čeka bonus od 25 KM, po svakoj uspješnoj preporuci.

Program „Pozovite prijatelje“ namijenjen je novim i postojećim klijentima Addiko Bank a.d. Banja Luka.

Program traje u periodu od 01.02. do 31.08.2021. godine.

Addiko Bank a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka) šalje SMS/VIBER poruku postojećim i novim klijentima Banke.

SMS/VIBER poruka sadrži jedinstveni kod. Samo SMS/VIBER poruka poslana sa broja telefona koji je registrovan kod Banke smatra se važećom registrovanom porukom.

Klijent Banke može da proslijedi SMS/VIBER poruku sa kodom svojim prijateljima, kolegama, porodici….

Osoba koja je dobila SMS/VIBER poruku sa kodom od klijenta Banke i koja ugovori Addiko paket računa, uz prijem plate na Addiko tekući račun, u obavezi je da, u trenutku otvaranja računa, pokaže dobijenu SMS/Viber poruku zaposlenom Banke, kako bi, nakon sticanja svih uslova, i sam Davalac preporuke bio nagrađen.

Novi klijenti koji ugovore Addiko paket računa, uz prijem plate na Addiko tekući račun i sami će dobiti svoj jedinstveni KOD putem SMS/VIBER poruke, koji mogu dijeliti dalje i na taj način realizovati mogućnost dobijanja bonusa u ovom Programu.

Nagradni program „Pozovite prijatelje“ podrazumijeva da novi i postojeći klijenti Banke pozovu svoje prijatelje, porodicu, komšije i ostale (u daljem tekstu: prijatelje) da postanu klijenti Banke (u daljem tekstu: Program) i traje u periodu od 01.02. do 31.08.2021. godine.

U nastavku se detaljnije možete upoznati sa pravilima Programa:

  1. U okviru Programa “Pozovite prijatelje” preporuku mogu dati postojeći klijenti Banke, koji su primili kod putem SMS/Viber poruke, kao i svi novi klijenti koji putem preporuke dođu u Addiko banku i dobiju SMS/Viber poruke na broj telefona registrovan u Banci te na taj način postanu učesnici Programa (u daljem tekstu: Davaoci preporuke).
  2. Preporuka će se smatrati uspješnom kada:

(a) je ostvarena za vrijeme trajanja Programa

(b) je preporučeno fizičko lice ono koje:

– ima minimum 21 godinu na datum uspostavljanja poslovnog odnosa sa Bankom

– uspostavi uspješan poslovni odnos sa Bankom, odnosno koje ugovori Addiko paket računa, uz prijem plate na Addiko tekući račun

3. Datum upućivanja jeste datum kada preporučeno lice pokaže SMS/Viber poruku zaposlenom Banke, prilikom otvaranja računa.

4. Bonus po svakoj uspješnoj preporuci iznosi 25 KM (slovima: dvadesetpet konvertibilnih maraka i 00/100) i realizuje se na tekući račun Davaoca preporuke, nakon prijema prve plate na račun preporučenog fizičkog lica, otvorenog u Addiko banci, a uz prethodno ugovoren Addiko paket računa.

Veći broj uspješnih preporuka donosi i veći iznos bonusa. U nastavku u tabeli je dato nekoliko primjera osvojenog bonusa za broj uspješnih preporuka.

USPJEŠNA PREPORUKAIZNOS BONUSA
3 uspješne preporuke 75 KM
5 uspješnih preporuka 125 KM
10 uspješnih preporuka 250 KM

5. Bonus za uspješno ostvarenu preporuku se isplaćuje na tekući račun Davaoca preporuke i to 10. dana u mjesecu koji slijedi u odnosu na mjesec u kom su ispunjeni uslovi. Uslovi su ispunjeni ukoliko je preporučeno lice ugovorilo Addiko paket računa, uz prijem plate na Addiko tekući račun, a po prijemu 1. plate na isti.

6. Davalac preporuke i preporučeno lice ne mogu biti iste osobe.

7. U slučaju da više Davalaca preporuke preporuči istu osobu, tokom Promotivnog perioda u okviru Programa, bonus će se isplatiti onoj osobi čiji je kod novi klijent pokazao zaposlenom Banke prilikom otvaranja računa. U slučaju bilo kakvog spora, Banka će imati diskreciono pravo u odlučivanju koji je Davalac preporuke uspješno dao preporuku.

8. Konačnu odluku o uspješnosti davanja preporuke donosi Banka i na istu ne postoji mogućnost podnošenja žalbe.

9.  Banka ima pravo da u bilo kom trenutku:

(a) izvrši promjene u Programu i/ili izmijeni iznos bonusa sa drugom stavkom od jednake ili slične vrijednosti;

(b) promijeni ove uslove i Program;

(c) otkaže ili povuče Program

  1. Odluka Banke o svim pitanjima koja se odnose na Program biće konačna i obavezujuća za sve postojeće korisnike koji učestvuju u Programu.
Mgm

Želite saznati više informacija? Molimo Vas da popunite formu i uskoro ćemo Vas pozvati.

    Saglasan/saglasna sam da me Banka dalje kontaktira za više detalja o ponudama proizvoda i usluga, zadržavajući pravo da ovu saglasnost povučem u cjelosti ili djelimično, podnošenjem pismenog zahtjeva Banci, kao i druga prava i obaveze u skladu sa Opštim informacijama o zaštiti ličnih podataka. Opšte informacije o zaštiti ličnih podataka *

    Addiko Bank Banja Luka