Platni račun sa osnovnim funkcionalnostima

Osnovni platni račun

Osnovni platni račun je platni račun koji se koristi za izvršavanje platnih transakcija u konvertibilnim markama.

Pravo na otvaranje i korišćenje osnovnog platnog računa imaju sva fizička lica sa prebivalištem u Republici Srpskoj, ukoliko nemaju otvoren drugi platni račun.

Osnovni platni račun pruža mogućnost korišćenja sljedećih usluga u okviru redovne mjesečne naknade:

 • Otvaranje, vođenje i zatvaranje računa,
 • Izdavanje debitne kartice,
 • Neograničen broj polaganja novčanih sredstava na račun i podizanja gotovog novca sa tog računa na šalteru ili bankomatu Banke,
 • Neograničen broj obavljanja transakcija upotrebom debitne kartice vezane za račun u unutrašnjem platnom prometu,
 • Ugovaranje mobilnog i elektronskog bankarstva,
 • Ugovaranje trajnog naloga,
 • Obavljanje 7 transakcija platnog prometa u pojedinačnom iznosu do 100 KM bez naknade.

Za izvršenje transakcija platnog prometa koje nisu naprijed obuhvaćene Banka naplaćuje naknade u skladu sa važećim Tarifnikom Banke.

Pravo na naknadu za osnovni platni račun u iznosu od 0,15% prosječne mjesečne neto plate isplaćene u Republici Srpskoj prema podacima Republičkog zavoda za statistiku za prethodnu kalendarsku godinu (prema Tarifniku Banke – 1,50 KM) imaju lica koja spadaju u socijalno osjetljive kategorije:

 • Penzioneri (čiji je iznos penzije jednak ili niži od iznosa najniže penzije određene za 40 godina penzijskog staža i više, u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje)
 • Korisnici prava socijalne zaštite
 • Studenti koji koriste prava iz studentskog standarda
 • Nezaposlena lica – Korisnici prava za vrijeme nezaposlenosti

Napomena: Za obračun kamata po platnim karticama, platnim računima i prekoračenju primjenjuje se fiksna nominalna kamatna stopa određena važećim tarifnikom Banke. Obračun kamate se vrši na dnevnom nivou i pripisuje mjesečno saldu računa. Metod obračuna kamate je prosti tj. proporcionalni metod. U slučaju kašnjenja obračunava se i naplaćuje zatezna kamata u visini zakonske zatezne kamate.

Detaljnije informacije možete pronaći u STANDARDNOM INFORMACIONOM LISTU.

Addiko Bank Banja Luka